Integritetspolicy


Allmänt

Joanna Swica AB (“Företaget”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Integritetspolicy” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. handlar varor från www.joannaswica.se (”Webbplatsen”).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Joanna Swica AB, org. nr. 559132-1962, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid frågor om Företagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på info@joannaswica.se.

För vilka ändamål behandlar Great Earth dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. hantera din beställning av en vara samt ge service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

För dig som är kund

När du beställer varor från Webbplatsen ber vi dig att ange relevant personlig information och din kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning.

Personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Joanna Swica AB ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du inte genomföra beställningen.

Joanna Swica AB sparar även din orderhistorik, dvs. information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer.

Joanna Swica AB behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter.

Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt, dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i upp till 8 år.

För dig som kontaktar kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, t.ex. produktsäkerhetslagen.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig bra service. Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna snarast efter att ärendet avslutats.

För dig som är besökare på Webbplatsen

När du besöker Webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress. Notera att även vissa andra företag än Joanna Swica AB samlar in din IP-adress vid besök på Webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies.

Vi använder din IP-adress för att föra statistik över besökare på Webbplatsen och för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Joanna Swica AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Företagets koncern samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandahållande av IT-tjänster, transportlösningar och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Joanna Swica AB vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Joanna Swica AB kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Joanna Swica AB kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Joanna Swica AB, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har användarkonto kan också logga in på ditt konto och rätta vissa eventuellt felaktiga uppgifter.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Joanna Swica AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. Joanna Swica AB ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@joannaswica.se

Om du har klagomål avseende Joanna Swica AB behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i denna Information

Joanna Swica AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2023-11-30 (Version 1.0)

0